Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Aanbesteden groenafval en gras

De BVOR heeft de handreiking ‘Innovatief aanbesteden van groenafval en gras’ uitgegeven. Hiermee wil ze aanbestedende diensten handvatten geven om groenafval en deelstromen daaruit op innovatieve wijze aan te besteden. Het uiteindelijke doel is dat dit leidt tot een meer duurzame verwerking van groenafval. Het kan daarbij gaan om integraal groenafval of om deelstromen uit groenafval, bijvoorbeeld bermgras.

Wat duurzaam is, schrijft deze handreiking niet voor. Wél geeft de handreiking handvatten om de duurzaamheidsthema’s ‘klimaat’ en ‘circulaire economie’ te operationaliseren in een aanbesteding. Hiervoor is gekozen omdat overheden  hun beleidsambities op deze thema’s steeds vaker willen toepassen  in criteria voor inkoop van groenonderhoud en verwerking van groenafvalstromen.

Modules handreiking

De handreiking heeft een modulaire structuur. Iedere module heeft een nummer en een titel, en representeert als het ware een ‘hoofdstuk’ in de handreiking. Afhankelijk van kennis en informatiebehoefte kan de lezer zich tot een of enkele modules beperken. De BVOR heeft gekozen voor een modulaire structuur om regelmatige aanpassing van onderdelen van de handreiking mogelijk te maken. Dit is wenselijk omdat er veel ontwikkelingen plaatsvinden in de regelgeving en de markt van groenafval- en grasverwerking. Ook de ervaring met het innovatief aanbesteden van deze reststromen groeit gestaag. De modulaire structuur maakt het ook mogelijk om aanvullende modules toe te voegen wanneer dat gewenst is.

De modulaire structuur is als volgt:

U kunt ook de gehele handreiking downloaden: 

Volgens de standaardbesteksteksten (RAW-teksten) moet vrijgekomen maaisel direct afgevoerd worden overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen’. Dat betekent dat het maaisel waar duizendknoopresten moet worden afgevoerd naar een Erkende verwerker invasieve exoten. Specifiek over bestekteksten m.b.t. afvoeren maaisel met Aziatische duizendknoop: https://bestrijdingduizendknoop.nl/protocol/besteksposten/

In de factsheets over aanbesteden (via downloads rechts) is meer algemene achtergrondinformatie te vinden.

 

Gerelateerde publicaties

 

Naar kenniscentrum

banners

 

ledeninlog