Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Aanbesteden groenafval en gras

De BVOR heeft de handreiking ‘Innovatief aanbesteden van groenafval en gras’ uitgegeven. Hiermee wil ze aanbestedende diensten handvatten geven om groenafval en deelstromen daaruit op innovatieve wijze aan te besteden. Het uiteindelijke doel is dat dit leidt tot een meer duurzame verwerking van groenafval. Het kan daarbij gaan om integraal groenafval of om deelstromen uit groenafval, bijvoorbeeld bermgras.

Wat duurzaam is, schrijft deze handreiking niet voor. Wél geeft de handreiking handvatten om de duurzaamheidsthema’s ‘klimaat’ en ‘circulaire economie’ te operationaliseren in een aanbesteding. Hiervoor is gekozen omdat overheden  hun beleidsambities op deze thema’s steeds vaker willen toepassen  in criteria voor inkoop van groenonderhoud en verwerking van groenafvalstromen.

Modules handreiking

De handreiking heeft een modulaire structuur. Iedere module heeft een nummer en een titel, en representeert als het ware een ‘hoofdstuk’ in de handreiking. Afhankelijk van kennis en informatiebehoefte kan de lezer zich tot een of enkele modules beperken. De BVOR heeft gekozen voor een modulaire structuur om regelmatige aanpassing van onderdelen van de handreiking mogelijk te maken. Dit is wenselijk omdat er veel ontwikkelingen plaatsvinden in de regelgeving en de markt van groenafval- en grasverwerking. Ook de ervaring met het innovatief aanbesteden van deze reststromen groeit gestaag. De modulaire structuur maakt het ook mogelijk om aanvullende modules toe te voegen wanneer dat gewenst is.

Onderstaande modules kunt u direct downloaden:

U kunt ook de gehele handreiking downloaden: 

Volgens de standaardbesteksteksten (RAW-teksten) moet vrijgekomen maaisel direct afgevoerd worden overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen’. Dat betekent dat het maaisel waar duizendknoopresten moet worden afgevoerd naar een Erkende verwerker invasieve exoten. Specifiek over bestekteksten m.b.t. afvoeren maaisel met Aziatische duizendknoop: https://bestrijdingduizendknoop.nl/protocol/besteksposten/

Aanbestedingen en verwerkingscontracten spelen een belangrijke rol bij het bereiken van de inzameling van schoner gft. Uiteindelijk doel is om daarmee ook de kwaliteit van compost te verbeteren. In opdracht van VANG-HHA is de handreiking ‘Kwaliteitsverbetering gft-afval via verwerkingscontracten’ ontwikkeld. Deze handreiking is voor gemeenten of inzamelaars die de verwerking van gft-afval op de markt gaan zetten. In deze handreiking staan concrete stappen beschreven om kwaliteit centraal te stellen in een aanbesteding of contract.

Download:

In de factsheets over aanbesteden (via downloads rechts) is meer algemene achtergrondinformatie te vinden.

 

Gerelateerde publicaties

 

Naar kenniscentrum

banners