Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Cursus ‘Biomassa-certificering Better Biomass/NTA8080’

De eendaagse cursus ‘Biomassa-certificering conform Better Biomass/NTA8080’ is speciaal voor be-/verwerkers van organische reststromen die aan de slag willen met certificering van biomassa, of dat overwegen. De BVOR organiseert deze dag in samenwerking met QS. De cursus richt zich op de certificering van vaste houtige biomassa en van biogas.

Achtergrond

Met de toenemende vraag naar biomassa voor energieproductie, neemt ook de discussie toe over de duurzaamheid van die biomassa. Energiebedrijven en andere partijen eisen in toenemende mate dat biomassa aantoonbaar duurzaam is verkregen. De Nederlandse overheid werkt aan wettelijk verplichte duurzaamheidscriteria voor biomassa die wordt ingezet voor energieproductie.

Duurzaamheid van biomassa kan aantoonbaar worden gemaakt door certificering. Het NEN heeft hiervoor het certificeringssysteem NTA8080 ontwikkeld, ook wel Better Biomass genoemd, dat door zowel overheid als marktpartijen als maatgevend systeem wordt beschouwd.

Inhoud van de cursus

In deze cursus wordt onder meer ingegaan op de volgende zaken:

  • de context van duurzaamheidscertificering van biomassa (eisen van de overheid en eisen van de markt);
  • verhouding van het NTA-certificaat tot de Nederlandse wetgeving;
  • inhoud van de NTA8080, dat wil zeggen de duurzaamheidseisen die worden gesteld (onder meer broeikasgasbalans, milieuaspecten). Hierbij wordt specifiek ingegaan op het onderscheid tussen eisen die worden gesteld voor reststromen en voor niet-reststromen;
  • het proces van certificatie, de stappen die doorlopen moeten worden tot en met het verkrijgen van het NTA8080-certificaat;
  • praktische handreikingen voor het invulling geven aan de NTA8080-eisen, specifiek voor houtige biomassa uit groenafval en voor biogas uit vergisting.

Meer informatie en inschrijven

De volgende cursus vindt naar verwachting plaats in februari 2022. In verband met het coronavirus en de daarmee samenhangende maatregelen wacht de BVOR nog met het vaststellen van een datum voor 2021. U kunt via info@bvor.nl laten weten als u geïnteresseerd bent in een cursus en u alvast vrijblijvend op de wachtlijst laten plaatsen.
Voor meer informatie over de cursus zelf kunt u contact opnemen met Arjen Brinkmann, via 06-13 61 78 83 of brinkmann@bvor.nl.

 

 

 

Gerelateerde publicaties

Naar kenniscentrum

banners