Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Cursus ‘Biomassa-certificering conform Better Biomass’

De BVOR organiseert jaarlijks in samenwerking met Normec QS de eendaagse cursus ‘Biomassa-certificering conform Better Biomass’ in Wageningen. Deze is speciaal voor be-/verwerkers van organische reststromen die aan de slag willen met certificering van biomassa of dat overwegen. Ook voor beleidsmakers en toezichthouders is deze cursus interessant. De cursus richt zich op de certificering van vaste houtige biomassa en van biogas.

Achtergrond

Met de toenemende vraag naar biomassa voor energieproductie, neemt ook de discussie toe over de duurzaamheid van die biomassa. Energiebedrijven en andere partijen eisen in toenemende mate dat biomassa aantoonbaar duurzaam is verkregen. De Nederlandse overheid werkt aan wettelijk verplichte duurzaamheidscriteria voor biomassa die wordt ingezet voor energieproductie.

Duurzaamheid van biomassa kan aantoonbaar worden gemaakt door certificering. Het NEN heeft hiervoor het certificeringssysteem Better Biomass ontwikkeld, voorheen NTA8080 genaamd, dat door zowel overheid als marktpartijen als maatgevend systeem wordt beschouwd.

Inhoud van de cursus

In deze cursus wordt onder meer ingegaan op de volgende zaken:

  • de context van duurzaamheidscertificering van biomassa (eisen van de overheid en eisen van de markt);
  • verhouding van het Better Biomass-certificaat tot de Nederlandse wetgeving;
  • inhoud van Better Biomass, dat wil zeggen de duurzaamheidseisen die worden gesteld (onder meer broeikasgasbalans, milieuaspecten). Hierbij wordt specifiek ingegaan op het onderscheid tussen eisen die worden gesteld voor reststromen en voor niet-reststromen;
  • het proces van certificatie, de stappen die doorlopen moeten worden tot en met het verkrijgen van het Better Biomass-certificaat;
  • praktische handreikingen voor het invulling geven aan de Better Biomass-eisen, specifiek voor houtige biomassa uit groenafval en voor biogas uit vergisting.

Cursusleiders

Sinds vele jaren verzorgen Jorn Bronsvoort en Arjen Brinkmann deze cursus. Bronsvoort is technical director van Normec QS en Brinkmann is directeur van de BVOR.

Meer informatie 

De volgende cursus vindt plaats in het voorjaar van 2024. De datum wordt bekend gemaakt in het najaar. U kunt een mailtje sturen naar info@bvor.nl als u automatisch bericht wilt ontvangen wanneer de datum en kosten bekend zijn.

 

 

Gerelateerde publicaties

Naar kenniscentrum

banners