Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Cursus ‘Melden en registreren van afvalstoffen’

De BVOR organiseert jaarlijks de eendaagse cursus ‘Melden en registreren van afvalstoffen’ in Wageningen.

Achtergrond cursus

Als bedrijven handelingen uitvoeren met afvalstoffen, zijn daar verschillende verplichtingen aan verbonden. Zo hebben de meeste bedrijven die afvalstoffen in ontvangst nemen een maandelijkse meldplicht aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen. Bijvoorbeeld inrichtingen waar jaarlijkse minimaal 50m3 groenafval wordt gecomposteerd en inrichtingen waar meer dan 50 m3 bouw- en sloopafval kan worden opgeslagen en gesorteerd hebben deze verplichting. Verder moet bij het transport van afval altijd een juist ingevulde begeleidingsbrief aanwezig zijn en moet ieder bedrijf een afvalboekhouding bijhouden.

Waarom een cursus?

In de praktijk blijken de verplichtingen vaak niet juist uitgevoerd. Zo wordt niet altijd aan het LMA gemeld. En als er tijdens transport van afval al een begeleidingsbrief wordt gebruikt, is deze vaak niet correct ingevuld. Dit terwijl het belang van het juist uitvoeren van de verplichtingen steeds groter wordt. De omgevingsdiensten gaan intensiever op deze verplichtingen controleren, ook bij bedrijven die onder toezicht van gemeenten staan.

De BVOR heeft Afvalkennis.nl benaderd voor het geven van de cursus ‘Melden en Registreren van Afvalstoffen’ die zij hebben ontwikkeld. In deze praktische cursus leren bedrijven met welke verplichtingen zij te maken hebben en hoe zij aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

Welke onderwerpen komen in de cursus aan bod?

  • de werking en uitzonderingen van de meldsystematiek (Besluit en Regeling melden);
  • de werking van het LMA-meldsysteem (AMICE);
  • de begrippen afvalstof, bijproduct en grondstof (Kaderrichtlijn Afvalstoffen en Wet milieubeheer);
  • andere relevante wet- en regelgeving op het gebied van afvalstoffen (zoals bijvoorbeeld de Regeling VIHB, diverse Productbesluiten en de Regeling Eural);
  • het op juiste wijze invullen van de (eerste) ontvangst- en afgiftemeldingen en
  • het op juiste wijze invullen van de begeleidingsbrief.

Cursusvorm

Praktijkoefeningen, films en groepsdiscussies zorgen voor dynamiek. Dat maakt de cursus boeiend en de lesstof beklijft beter.

Voor wie is de cursus geschikt?

De cursus is geschikt voor medewerkers en managers van organisaties die zich bezighouden met het afgeven, vervoeren, inzamelen, verhandelen, bemiddelen, ontvangen of verwerken van afvalstoffen. De groepsgrootte bedraagt maximaal 15 personen.

Resultaat

Na de cursus beschikt u over praktische kennis van het inzamelen, vervoeren, ontvangen, melden en registreren van afvalstoffen. Daarnaast bent u in staat de begeleidingsbrief correct in te vullen en te beoordelen. Iedere deelnemer ontvangt een certificaat.

Afvalkennis.nl

Cursusleiders zijn Hans Neele en Remco Schoonenberg van Afvalkennis.nl.
Afvalkennis.nl is gespecialiseerd in de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van Europese en Nationale wetgeving op het gebied van afvalstoffen. De medewerkers hebben ruime ervaring in werkzaamheden op het gebied van afvalstoffen bij zowel overheden als bedrijfsleven. Afvalkennis.nl ondersteunt onder meer afvaltransporteurs en afvalverwerkende bedrijven en biedt praktische ondersteuning bij het handhaven van en voldoen aan verplichtingen, voortvloeiend uit de afvalstoffenwet- en regelgeving. Deze ondersteuning vindt plaats door kennisoverdracht via (incompany) opleidingen, advisering, projecten en detachering. Meer informatie is te vinden op www.afvalkennis.nl.

Meer informatie

De volgende cursus vindt plaats in het voorjaar van 2024. De datum wordt bekend gemaakt in het najaar. U kunt een mailtje sturen naar info@bvor.nl als u automatisch bericht wilt ontvangen wanneer de datum en kosten bekend zijn.

Gerelateerde publicaties

Naar kenniscentrum

banners