Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Kleinschalige verwerkingsmethoden voor gft en swill – bijdragen aan de circulaire economie binnen bestaande regelgeving en beleid. Onderzoeksrapport i.o.v. RWS Leefomgeving

Geplaatst op 12 maart 2020

Het bureau LeAF heeft in opdracht van Rijkswaterstaat onderzoek gedaan naar kleinschalige verwerkingsmethoden voor gft en swill.: wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden binnen  huidig beleid en regelgeving. Er worden steeds meer initiatieven ontplooid om gft en swill om te zetten van afval in een meststof. Vanuit de circulaire gedacht is dit een positieve ontwikkeling: organisch afval wordt uit het restafval gehouden en als meststof teruggebracht in de kringloop. De initiatieven moeten echter voldoen aan wet- en regelgeving en mogen geen risico vormen voor volksgezondheid en milieu.
Het is aan het bevoegd gezag om een goede afweging te maken voordat toestemming en/of een vergunning wordt verleend om lokaal afval te verwerken en het product op de bodem te brengen. Als vervolg op dit rapport komt nog een document waarmee een informatieve basis gelegd wordt voor de beoordeling van dit soort initiatieven.

De onderzoekers vergelijken in dit rapport de methoden met de eisen die aan compost gesteld worden, het enige product dat momenteel kan voldoen aan alle wettelijke eisen voor veilige verwerking voor milieu en voor toepassing op de bodem. Evaluerend blijkt dat een aantal kleinschalige verwerkingsmethoden en/of hun producten niet voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. Het alsnog composteren van de producten die niet voldoen aan de eisen is een mogelijkheid om deze toch nog in de kringloop te kunnen brengen.

Een van de onderzochte methoden is die van de productie van bokashi. De onderzoekers constateren dat de het proces niet afdoende is om te kunnen spreken van een gehygiëniseerd product. 'Onderzoek naar pathogenen in levensmiddelen zoals yoghurt en gefermenteerde groenten laat zien dat bijvoorbeeld Salmonella en Listeria dit soort omstandigheden overleven.
Volgens het rapport wordt vaak gesproken over 'bokashi-compostering'. Fermentatie is echter een anaeroob proces en de producten van bokashi zijn niet stabiel. Het vaste product is dus geen compost, maar gefermenteerd organisch afval. In het product zijn verschillende toegevoegde resten nog herkenbaar.
Verder schrijven de onderzoekers dat de beschikbare informatie in de professionele en wetenschappelijke literatuur niet eenduidig is over de effecten van bokashi op het stimuleren van bodemleven en bodemvruchtbaarheid. Ook over het effect op de onkruid- en ziektewerendheid worden tegenstrijdige effecten gerapporteerd.


Icon  Download Kleinschalige verwerkingsmethoden voor gft en swill - bijdragen aan de circulaire economie binnen bestaande regelgeving en beleid. Onderzoeksrapport i.o.v. RWS Leefomgeving

banners