Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Factsheets houtchips en houtpellets

Geplaatst op 13 oktober 2015

De BVOR heeft een viertal factsheets opgesteld met praktische handreikingen voor het borgen van de kwaliteit van houtchips en houtpellets. Deze factsheets richten zich op partijen die biomassa oogsten, bewerken en leveren, en op keteleigenaren. Daarnaast zijn twee uitgebreidere achtergronddocumenten beschikbaar.

Het gebruik van houtchips en houtpellets als brandstof wint aan populariteit. Deze houtbrandstoffen kan men produceren uit vers hout en resthout. Zij zijn toepasbaar in zowel grote als kleine bio-energieinstallaties. Het is  belangrijk dat de kwaliteit van deze brandstoffen voldoet aan de specificaties die de ketel aan kan. Wanneer dat niet het geval is ontstaan mechanische problemen zoals verstoppingen en slijtage of kan het energetisch rendement omlaag gaan. Ook kunnen emissies en overlast toenemen (stof, NOx, geur).

Het gebruik van houtbrandstoffen van ongeschikte kwaliteit heeft twee hoofdoorzaken. In de eerste plaats kan het zo zijn dat partijen in de keten van houtoogst tot brandstoflevering niet genoeg aandacht besteden aan het produceren op de benodigde technische specificaties. In de tweede plaats komt het regelmatig voor dat keteleigenaren met hun toeleveranciers onvoldoende heldere afspraken maken over de kwaliteit van de te leveren houtchips of houtpellets.

In de factsheets wordt stilgestaan bij de diverse aspecten die bij de kwaliteitsborging van houtbrandstoffen een rol spelen. Kwaliteitsborging begint bij het kennen van de fysisch-chemische karakteristieken die de kwaliteit van hout(brandstoffen) bepalen en hoe je die karakteristieken eenduidig kunt beschrijven (normering). Vervolgens heeft kwaliteitsborging te maken met het netjes werken in biomassa-ketens om ervoor te zorgen dat je vanuit een partij hout komt tot een brandstof  die geschikt is voor het beoogde doel. Tenslotte heeft  kwaliteitsborging te maken met het vastleggen van afspraken over kwaliteit in contracten tussen biomassaleverancier en keteleigenaar en het controleren van die kwaliteit.

 

Voor verdere informatie en downloads

banners