Houtassen verwerken in compost?

Houtassen kunnen mogelijk toegevoegd worden aan compost. Op die manier blijven de aanwezige nutriënten behouden in de biologische kringloop. Deze conclusie komt uit een verkenning van het NMI in opdracht van RVO naar de wijze waarop houtassen gebruikt kunnen worden als meststof in de land-of bosbouw.

De hoeveelheid houtassen die beschikbaar komen uit biomassa energiecentrales neemt toe. De Nederlandse regelgeving staat hergebruik van houtas in de biologische kringloop op dit moment niet toe. De komende herziening van de EG-meststoffenverordening voorziet in de opname van assen als bestanddeel voor EG-meststoffen. Toetsing van de samenstelling van houtassen aan de Europese criteria laat zien dat slechts een beperkt deel van de houtassen kan worden toegepast in EG-meststoffen.

In Duitsland en Oostenrijk zijn inmiddels ervaringen opgedaan met een verwerkingsroute waarbij houtassen aan compost worden toegevoegd. De kwaliteit van de houtassen moet daarbij wel geborgd zijn. Deze route biedt dan ook vooral perspectief voor de houtassen die afkomstig zijn van verbranding van reststromen uit bos, natuur- en landschapsbeheer.
Voor de grotere biomassaverbrandingsinstallaties die stoken met gebruikt hout (A en B kwaliteit) ligt een voortzetting van de huidige afzetroutes of mogelijk export van houtassen voor de hand. Voor de kleinere verbrandingsinstallatie die stoken op lokaal geoogst vers hout zou een toepassing van houtas binnen de kleine kringloop passen in de beleidsdoelstelling om nuttige toepassing van reststromen te stimuleren en kringlopen zoveel mogelijk lokaal te sluiten.

Download rapport: 

NMI verkent in een vervolgtraject samen met RVO en BVOR wat de wenselijkheid van hergebruik van schoon houtas in composteerrprocessen is als men de verschillende visies, de huidige verwerkingspraktijk en de ervaringen in Duitsland naast de voorgestelde EU-criteria meeneemt in de beoordeling.
Partijen die hun ideeën over houtas benutting in compostproducten willen delen, kunnen contact opnemen met de bvor via info@bvor.nl.

Bron: NMI

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.