Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

NTA-8080

Duurzaamheidscertificering Biomassa

Met de toenemende vraag naar biomassa voor energieproductie, neemt ook de discussie toe over de duurzaamheid van die biomassa. Energiebedrijven en andere partijen eisen in toenemende mate dat biomassa aantoonbaar duurzaam is verkregen. De Europese Commissie werkt aan duurzaamheidscriteria voor biomassa die wordt ingezet voor energieproductie.
Hoewel de duurzaamheidsdiscussie zich voornamelijk richt op buitenlandse biomassastromen (en mogelijke relaties met ontbossing, schending van mensenrechten e.d.), gelden de door de marktpartijen en overheden gestelde eisen ook voor Nederlandse biomassa, waaronder groene reststromen uit bos, natuur, landschap en groenvoorzieningen.

NTA8080

Duurzaamheid van biomassa kan aantoonbaar worden gemaakt door certificering. Hiertoe is door het NEN het certificeringssysteem NTA8080 ontwikkeld, dat door zowel overheid als marktpartijen als maatgevend systeem wordt beschouwd, en wordt gesteund door een brede coalitie van stakeholders. Algemene informatie over NTA 8080 is te vinden via www.nta8080.org.
De BVOR faciliteert Nederlandse marktpartijen bij het verkrijgen en behouden van NTA certificatie voor hun biomassa-activiteiten. In dat kader verzorgt de BVOR de cursus ‘Biomassacertificering NTA8080‘ en heeft zij een bijbehorende toolbox ontwikkeld. De Toolbox vindt u direct hieronder.

Toolbox

De BVOR-toolbox richt zich in het bijzonder op partijen die Nederlandse houtige biomassa uit groene reststromen oogsten, inzamelen en bewerken voor gebruik als brandstof in energiecentrales.

Classificatie biomassa
De BVOR-toolbox bevat een aantal handreikingen, instrumenten en achtergronddocumenten rond specifieke vereisten uit de NTA 8080. De toolbox richt zich primair op houtige biomassa uit bos, natuur, landschap en groenvoorzieningen, die volgens de NTA 8080 definitie kan worden aangemerkt als restststroom. Met de ‘Classificatie biomassa als reststroom’ kan eenvoudig worden nagegaan of een specifieke biomassa stroom daadwerkelijk als reststroom kan worden aangemerkt.
Voor biomassa reststromen gelden binnen NTA 8080 een beperktere set duurzaamheidseisen dan voor niet-reststromen. Belangrijke duurzaamheidscriteria voor reststromen zijn de broeikasgasbalans en het behoud van bodemkwaliteit.
Classificatie-biomassa-als-reststroom

Broeikasgasberekeningen
Deze toolbox bevat ook een ‘Handreiking Broeikasgasberekeningen’, waarin wordt aangegeven hoe op eenvoudige wijze aan het broeikasgascriterium kan worden voldaan, zodanig dat in veel gevallen geen gebruik hoeft te worden gemaakt van de CO2-rekentool van RVO (voorheen Agentschapnl).
Handreiking-Broeikasgasberekeningen

Bodemkwaliteit
Daarnaast is er een ‘Handreiking Bodemcriterium NTA 8080’, die handvatten geeft om na te gaan of houtoogst uit bos negatieve effecten heeft op de bodemkwaliteit ter plaatse. Deze handreiking is voor belangrijk deel gebaseerd op een ‘studie ‘Effecten oogst takhout op bodemkwaliteit’ naar de effecten op de bodemkwaliteit van het oogsten van takhout.
Handreiking-Bodemcriterium-NTA 8080
Rapport-Effecten-oogst-takhout-op-bodemkwaliteit, 2011

Zelf-evaluatie tools
Tot slot bevat deze toolbox een tweetal zelf-evaluatie tools, waarmee bedrijven zelf indicatief kunnen nagaan hoe zij scoren op relevante NTA eisen. Met deze tool maakt een bedrijf een eigen inschatting, uiteindelijk is het altijd de auditor die bepaalt of een bedrijf aan de eisen voldoet.
De tools zijn voor ‘collectors’, dat wil zeggen inzamelaars van biomassa, en voor ‘processors’, dat wil zeggen partijen die biomassa bewerken.
Zelf-evaluatie-tool-Collector
Zelf-evaluatie-tool-Processor

Naast bovengenoemde tools en handreikingen kunt u hier een rapport downloaden met achtergrondinformatie, namelijk ‘Randvoorwaarden biodiversiteit bij oogst biomassa’ en een verslag van het op 31 mei 2012 gehouden Bosschap seminar ‘Oogst biomassa, bosbemesting en nutriëntenhuishouding.
Rapport-Randvoorwaarden-biodiversiteit-bij-oogst-biomassa
Seminarverslag ‘Oogst biomassa, bosbemesting en nutriëntenhuishouding’ 31-12-2012

Gerelateerde publicaties

Naar kenniscentrum

banners

 

ledeninlog