Profiel BVOR

BVOR – voor producenten van compost en hernieuwbare grondstoffen

Door organische reststromen op verantwoorde manier op te werken, worden waardevolle grondstoffen teruggewonnen en hergebruikt. Dat is het gemeenschappelijke doel van de leden van de BVOR – voluit de Branche Vereniging Organische Reststoffen. Dankzij hun schaalgrootte, ervaring en slagkracht zijn BVOR-bedrijven in staat om hernieuwbare grondstoffen, zoals compost, vezels en brandstoffen, te produceren uit organisch materiaal, denk aan bladeren, gras, snoeihout, groente en fruit. De BVOR fungeert als netwerk en biedt ondersteuning en expertise aan haar leden.

Belangenbehartiging

Al meer dan dertig jaar behartigt de BVOR de belangen van haar leden. Belangrijke issues plaatst de BVOR op de politieke en maatschappelijke agenda. Zij is een vaste gesprekspartner van de overheid en streeft naar gunstige wet- en regelgeving en marktomstandigheden voor de sector. Daarbij werkt de BVOR samen met andere brancheverenigingen en landbouworganisaties met gedeelde belangen en diverse kennisinstituten. Op Europees niveau werkt de BVOR samen met het European Compost Network (ECN), waarin brancheorganisaties en marktpartijen uit heel Europa samenwerken voor effectieve belangenbehartiging in Brussel. Individuele leden ondersteunt de BVOR onder meer bij vergunningverlening en procesvoering. Zij kunnen gratis gebruik maken van de BVOR-helpdesk.

Kenniscentrum

De BVOR is hét kenniscentrum rond organische reststromen, compost en andere biobased producten. Via haar website publiceert ze relevante rapporten, artikelen en nieuwsberichten (zie ook de database op deze website). Het Verenigingsbureau organiseert bovendien jaarlijks cursussen en workshops voor BVOR-leden en andere geïnteresseerden. De BVOR initieert en werkt samen in diverse onderzoeksprogramma’s.

Netwerk

Om de leden op de hoogte te houden, maar ook de kans te geven om elkaar te ontmoeten organiseert de BVOR naast de halfjaarlijkse ledenvergadering diverse bijeenkomsten, zoals regiobijeenkomsten en symposia. In dit rijtje passen natuurlijk ook de BVOR-Demodagen die de branchevereniging al ruim twee decennia organiseert.

CERTIFICEREN VIA DE BVOR

Keurcompost

De BVOR beheert Keurcompost, een vrijwillig certificatieschema voor producenten van groencompost en gft-compost. Dit schema stelt strengere eisen aan het composteerproces en de kwaliteit van het compostproduct dan de wettelijke eisen. Deze aanvullende eisen zijn opgesteld in overleg met akkerbouworganisaties en voldoen ook aan de voorwaarden van de aardappelverwerkende industrie en de verwerkers van groente en fruit. Naast de akkerbouw en in teeltsubstraten vindt Keurcompost zijn weg naar hoveniers en de gemeentelijke groenvoorziening. Meer informatie via www.keurcompost.nl

CO2-certificaten voor de verwerking van groene reststromen

Groenrecyclingbedrijven hebben de mogelijkheid om CO2-certificaten uit te geven aan partijen die groene reststromen laten recyclen. De basis voor de CO2-certificaten is de berekening met de ‘CO2-rekentool groenafval’ en een onafhankelijke verificatie van deze berekening door een externe auditor. Meer informatie >

BRL voor samengestelde grondproducten

Een specifieke categorie producten om de kwaliteit van de bodem te verbeteren, zijn samengestelde grondproducten. Deze mengsels van grond en compost worden onder andere gemengd tot bomenzand en tuinaarde. De BVOR is clusterbeheerder voor BVOR-leden die gecertificeerd zijn volgens de BRL 9335, protocol 4. Meer informatie >

Erkende verwerker invasieve exoten

Gecontroleerde compostering is een uiterst effectieve en verantwoorde methode om verspreiding van invasieve exoten, zoals de Japanse duizendknoop, tegen te gaan. Daarom heeft de BVOR het certificatieschema ‘erkende verwerker invasieve exoten’ ontwikkeld. De eisen in dit schema garanderen dat plantenresten en zaden tijdens het composteerproces volledig worden vernietigd. Meer informatie >

Erkende verwerker ziek bomenhout

Met het certificatieschema ‘erkende verwerker ziek bomenhout’ biedt de BVOR een oplossing voor besmettelijk ziek hout. Als ontdoeners een gecertificeerd bedrijf inschakelen, zijn ze verzekerd van een adequate verwerking en wordt verdere verspreiding van deze ziekten voorkomen. Het certificaat dekt vier boomziekten: de iepziekte, de kastanjebloedingsziekte, Phytophthora ramorum en Verticillium.
Meer informatie >

WAARIN ONDERSCHEIDEN DE BVOR-LEDEN ZICH?

Van organische reststromen naar hernieuwbare grondstoffen

BVOR-bedrijven werken jaarlijks zo’n 3 miljoen ton organische reststromen op tot compost en andere hernieuwbare grondstoffen, denk aan biobrandstoffen, biogas, vezels en andere duurzame producten. Binnen de branche vinden tal van innovaties plaats om reststromen nog beter te benutten. Het gaat dan onder meer om het winnen van vetzuren of eiwitten uit reststromen en het produceren van specifieke substraten of het maken van extracten, zoals compostthee.

Effectieve kwaliteitsborging van processen en producten

De vergunde locaties waar BVOR-leden organische reststromen opwerken tot een breed scala aan producten, hebben een behoorlijke schaalgrootte. Dit alles borgt de kwaliteit van processen en producten omdat het mogelijk is te investeren en innoveren. De strenge vergunningseisen voor deze verwerkingslocaties zorgen er bovendien voor dat er geen ongewenste milieueffecten optreden. Dit zijn allemaal essentiële voorwaarden voor de sector om bij te dragen aan de circulaire economie.

Tekst uit leaflet:

 


 


Information about BVOR in English

Downloads

BVOR voor producenten compost en hernieuwbare grondstoffen

Gedragscode BVOR-leden