Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Profiel BVOR

BVOR – voor producenten van compost en hernieuwbare grondstoffen

De BVOR is de branchevereniging voor producenten van compost en andere hernieuwbare grondstoffen uit organische reststromen. De BVOR vertegenwoordigt bedrijven die op duurzame wijze groene reststromen opwerken tot hoogwaardige producten. Met elkaar vormen zij al decennialang een belangrijke schakel in de circulaire economie.

De BVOR – voluit de Branche Vereniging Organische Reststoffen – is opgericht in 1989 en vertegenwoordigt de meerderheid van bedrijven die compost en andere biobased producten maken. De brancheorganisatie heeft haar  Verenigingsbureau in Wageningen. De BVOR fungeert als belangenbehartiger en kenniscentrum voor haar leden en de sector. Bovendien heeft de vereniging een belangrijke netwerkfunctie. Ook beheert de branchevereniging vier certificatieschema’s.

Belangenbehartiging

De BVOR bundelt en behartigt de belangen van haar leden, zodat zij de ruimte hebben om te ondernemen, te innoveren en te investeren in kwaliteit. Belangrijke issues plaatst de BVOR op de politieke en maatschappelijke agenda. Zij is een vaste gesprekspartner van de overheid en streeft naar gunstige wet- en regelgeving en marktomstandigheden voor de sector. Hierbij werkt de BVOR samen met andere brancheorganisaties met gedeelde belangen en ook met landbouworganisaties en de Wageningse kennisinstituten. Voor een effectieve lobby in Brussel is de BVOR aangesloten bij het European Compost Network (ECN), waarin brancheorganisaties en marktpartijen uit heel Europa samenwerken. Individuele leden ondersteunt de BVOR onder meer bij vergunningverlening en procesvoering. Leden kunnen gratis gebruik maken van de BVOR-helpdesk.

Kenniscentrum

De BVOR is hét kenniscentrum rond organische reststromen, compost en andere biobased producten. De medewerkers van het Verenigingsbureau zijn niet alleen deskundig in technisch-inhoudelijke onderwerpen en marktontwikkelingen, maar ook over relevante wet- en regelgeving.  Op de website brengt de BVOR nieuwsberichten, dossiers, publicaties, factsheets en andere nuttige informatie. Daarnaast neemt de BVOR regelmatig deel aan projecten en studies, waarin zij eveneens haar kennis beschikbaar stelt. Het Verenigingsbureau organiseert bovendien jaarlijks cursussen en workshops voor BVOR-leden en andere geïnteresseerden.

Netwerk

De leden van de BVOR waarderen de netwerkactiviteiten van de branchevereniging. De halfjaarlijkse ledenvergaderingen en de regiobijeenkomsten kennen een hoge opkomst. Bovendien zijn veel leden actief in de verschillende commissies. Naast het delen van kennis zijn de bijeenkomsten een prima gelegenheid om nieuwe contacten op te doen en bestaande relaties te onderhouden.
Nationaal bekend zijn de BVOR-Demodagen. Tijdens dit evenement, dat om het jaar plaatsvindt op een locatie van een BVOR-lid, demonstreren exposanten hun technieken voor het opwerken van groene reststromen. Ook zijn er stands van bedrijven en organisaties met een link naar de branche.

CERTIFICEREN VIA DE BVOR

Keurcompost

De BVOR beheert Keurcompost. Dit vrijwillige certificatieschema voor producenten van groencompost en gft-compost stelt eisen aan het composteerproces en de kwaliteit van het compostproduct  die verder gaan dan de wettelijke eisen. Deze aanvullende eisen zijn opgesteld in overleg met akkerbouworganisaties en komen daarmee ook tegemoet aan de eisen die de aardappelverwerkende industrie en de verwerkers van groente en fruit stellen. Naast de akkerbouw en vollegronds tuinbouw vindt Keurcompost zijn weg naar hoveniers en de gemeentelijke groenvoorziening. Door het hoge kwaliteitsniveau is de vraag naar Keurcompost de afgelopen jaren sterk gestegen.
Meer informatie >

BRL voor samengestelde grondproducten

Een specifieke categorie producten om de kwaliteit van de bodem te verbeteren, zijn zogeheten samengestelde grondproducten. Deze mengsels van grond en compost zijn verkrijgbaar als onder meer bomenzand en tuinaarde. De BVOR is clusterbeheerder voor BVOR-leden die gecertificeerd zijn voor de BRL 9335 protocol 4. In dit protocol staan de regels voor het maken van samengestelde grondproducten.
Meer informatie >

Erkende verwerker invasieve exoten

Vanaf januari 2016 verplichten Europese regels de Nederlandse overheid de verspreiding tegen te gaan van ‘invasieve exoten’. Dat zijn schadelijke uitheemse plantensoorten, zoals de Japanse duizendknoop en de grote waternavel. Gecontroleerde compostering is een uiterst effectieve bestrijdingsmethode. Daarom heeft de BVOR het certificatieschema ‘erkende verwerker invasieve exoten’ ontwikkeld. De eisen in dit schema garanderen dat plantenresten en zaden tijdens het composteerproces volledig worden vernietigd. Ontdoeners van invasieve exoten zijn bij gecertificeerde bedrijven aan het juiste adres voor een verantwoorde verwerking.
Meer informatie >

Erkende verwerker zieke bomen

Met het certificatieschema ‘erkende verwerker ziek bomenhout’ biedt de BVOR een oplossing voor besmettelijk ziek hout. Als ontdoeners een gecertificeerd bedrijf inschakelen, zijn ze verzekerd van een adequate verwerking en wordt verdere verspreiding van deze ziekten voorkomen. Het certificaat dekt vier boomziekten: de iepziekte, de kastanjebloedingsziekte, Phytophthora ramorum en Verticillium.
Meer informatie >

WAARIN ONDERSCHEIDEN DE BVOR-LEDEN ZICH?

Van reststroom naar biobased product

BVOR-bedrijven werken jaarlijks zo’n 3 miljoen ton organische reststromen op tot compost en andere biobased producten, denk aan biobrandstoffen, biogas, vezels en andere duurzame producten. Binnen de branche vinden tal van innovaties plaats om reststromen nog beter te benutten. Het gaat dan onder meer om het winnen van vetzuren of eiwitten uit reststromen en het produceren van specifieke substraten of het maken van extracten, zoals compostthee.

Effectieve kwaliteitsborging van processen en producten

De ‘biomassawerven’, waar de BVOR-leden organische reststromen tot een grote variëteit aan producten opwerken, hebben een behoorlijke schaalgrootte. Dat maakt een effectieve kwaliteitsborging van processen en producten mogelijk. De strenge vergunningseisen voor deze verwerkingslocaties zorgen ervoor dat er geen ongewenste milieueffecten en overlast naar de omgeving optreden. Dit zijn allemaal noodzakelijke randvoorwaarden voor de sector om invulling te geven aan de circulaire economie.

Bovenstaande tekst is afkomstig uit de BVOR-leaflet die u hier kunt downloaden:

Information about BVOR in English

Gerelateerde publicaties

Gedragscode BVOR-leden

Naar kenniscentrum

banners