Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Organische Reststromen

BVOR-bedrijven werken verschillende typen organische reststromen op. De belangrijkste reststromen zijn groenafval en gft-afval. In het Landelijk Afvalbeheerplan 3 zijn deze stromen als volgt gedefinieerd:

Typen organische reststromen

Groenafval is het organisch materiaal dat vrijkomt bij de aanleg en onderhoud van openbaar groen, bos- en natuurterreinen en al het afval dat hiermee te vergelijken is, zoals grof tuinafval, berm- en slootmaaisel, afval van hoveniersbedrijven, agrarisch afval en afval dat vrijkomt bij de aanleg en onderhoud van terreinen van bedrijven en instellingen.

Gft-afval ofwel groente-, fruit- en tuinafval is al het ingezamelde organische afval van huishoudens en daaraan gelijk te stellen bedrijfsafval (analoog gft).

Marktonderzoeken

De BVOR voert ieder jaar een marktonderzoek uit naar de opwerking van groenafval. Dit marktonderzoek brengt hoeveelheden groenafval in kaart, welke producten hieruit worden gemaakt en wat de afzetmarkten zijn. Het marktonderzoek wordt samengevat in een artikel.  Gegevens van voorgaande jaren zijn terug te vinden in het kenniscentrum op deze website.

Gerelateerde publicaties

Naar kenniscentrum

banners

 

ledeninlog