Organische Reststromen

BVOR-bedrijven verwerken verschillende typen organische reststromen. De belangrijkste reststromen zijn groenafval en gft-afval. In het Landelijk Afvalbeheerplan 3 zijn deze stromen als volgt gedefinieerd:

Typen organische reststromen

Groenafval is het organisch materiaal dat vrijkomt bij de aanleg en onderhoud van openbaar groen, bos- en natuurterreinen en al het afval dat hiermee te vergelijken is, zoals grof tuinafval, berm- en slootmaaisel, afval van hoveniersbedrijven, agrarisch afval en afval dat vrijkomt bij de aanleg en onderhoud van terreinen van bedrijven en instellingen.

Gft-afval ofwel groente-, fruit- en tuinafval is al het ingezamelde organische afval van huishoudens en daaraan gelijk te stellen bedrijfsafval (analoog gft).