Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Week van de invasieve exoten

Geplaatst op 7 juni 2016

Van 17 t/m 26 juni 2016 vindt de Week van de invasieve Exoten plaats. Dit om de bewustwording rond dit thema te verhogen en om draagvlak voor de aanpak te vergroten.

De BVOR heeft in het najaar van 2015 het certificatieschema ‘Erkende verwerker invasieve exoten’ gelanceerd. Dit schema specificeert eisen voor de gecontroleerde compostering van plantenresten afkomstig van invasieve exoten, zoals de Japanse duizendknoop. Deze eisen zijn strenger dan bestaande wettelijke eisen. Zij garanderen dat plantenresten en zaden van invasieve exoten onschadelijk worden gemaakt. Dit voorkomt verdere verspreiding van deze soorten. Een onafhankelijke certificeringsinstelling controleert jaarlijks of aan alle eisen en voorwaarden wordt voldaan.
Inmiddels zijn de eerste bedrijven hiervoor gecertificeerd en zullen er dit jaar nog meer volgen.

Invasieve exoten

Invasieve exoten zijn planten die van nature niet in Nederland voorkomen. Door hun explosieve groei verspreiden zij zich snel in openbaar groen en in het landschap. Voorbeelden zijn de japanse duizendknoop, de reuzenberenklauw en de grote waternavel (zie afbeelding). Ze verdringen andere plantensoorten en kunnen funderingen en dijklichamen aantasten. Bestrijding van invasieve exoten is daarom een prioriteit voor terreinbeheerders. Het onderwerp is nu extra actueel omdat de Europese Commissie op het punt staat om een lijst met 37 planten en dieren te publiceren, die door alle lidstaten zullen moeten worden aangepakt op basis van de Verordening Invasieve Uitheemse Soorten. Het certificatieschema ‘erkende verwerker invasieve exoten’ draagt bij aan effectieve bestrijding.

Voor meer informatie over de Week van de Invasieve exoot >

Voor meer informatie over het certificaat ‘erkende verwerker invasieve exoten’ en de gecertificeerde bedrijven >

banners