Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Bio-based keten

homediagram

Van reststroom naar hernieuwbare grondstof

BVOR-bedrijven werken organische reststromen op tot hernieuwbare grondstoffen. Dit zijn op dit moment hoofdzakelijk bodemverbeteraars (compostproducten), houtige biomassa-producten (brandstoffen) en biogas.

Binnen de branche vinden tal van innovaties plaats gericht op het nog beter verwaarden van reststromen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het winnen van eiwitten, vetzuren of vezels uit reststromen, het telen van insecten voor veevoer of het maken van extracten zoals compostthee.

Sluiten van bio-based kringlopen

Naast de nieuwe toepassingen voor organische reststromen blijft een belangrijke rol bestaan voor de productie van organische bodemverbeteraars. In een bio-based economie is de kwaliteit van de bodem als productiefactor immers cruciaal. Organische bodemverbeteraars zoals compost zijn voor een goede bodemvruchtbaarheid onmisbaar.
De toepassing van compost sluit de bio-based kringloop.

Verwerkingslocaties voor reststromen

Kenmerkend aan de opwerking van organische reststromen door BVOR-bedrijven is dat deze plaatsvinden op vergunde locaties met een behoorlijke schaalgrootte. De strenge vergunningseisen zorgen ervoor dat geen ongewenste milieueffecten en hinder naar de omgeving optreden. De schaalgrootte maakt het mogelijk om op effectieve wijze certificering van processen en producten toe te passen. Daardoor is het eveneens mogelijk om aan hoge kwaliteitseisen te voldoen. Kennisdeling en samenwerking binnen de branchevereniging verhoogt die kwaliteit nog extra.

 

Gerelateerde publicaties

Naar kenniscentrum