Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Bio-based keten

homediagram

Van reststroom naar bio-based product

BVOR-bedrijven werken organische reststromen op tot bio-based producten. Dit zijn op dit moment hoofdzakelijk bodemverbeteraars (compostproducten), houtige biomassa-producten (brandstoffen) en biogas.

Binnen de branche vinden tal van innovaties plaats gericht op het nog beter verwaarden van reststromen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het winnen van eiwitten, vetzuren of vezels uit reststromen, het telen van insecten voor veevoer of het maken van extracten zoals compostthee.
Het principe ‘van afval naar grondstof’ krijgt hierdoor steeds verder invulling.

Sluiten van bio-based kringlopen

Naast de nieuwe toepassingen voor organische reststromen blijft een belangrijke rol bestaan voor de productie van organische bodemverbeteraars. In een bio-based economie is de kwaliteit van de bodem als productiefactor immers cruciaal. Organische bodemverbeteraars zoals compost zijn voor een goede bodemvruchtbaarheid onmisbaar.
De toepassing van compost sluit de bio-based kringloop, wat past binnen de circulaire economie.

Verwerkingslocaties voor reststromen

Kenmerkend aan de opwerking van organische reststromen door BVOR-bedrijven is dat deze plaatsvinden op vergunde locaties, en met een behoorlijke schaalgrootte. De strenge vergunningseisen zorgen ervoor dat geen ongewenste milieu-effecten en hinder naar de omgeving optreden. De schaalgrootte maakt het mogelijk om op kosteneffectieve wijze certificering van processen en producten toe te passen. Deze systemen worden belangrijker naarmate de bio-based producten van hoogwaardigere kwaliteit worden en afnemers strengere eisen gaan stellen.

 

Gerelateerde publicaties

Naar kenniscentrum