CO2-rekentool groenafval

Met de CO2-rekentool groenafval – zie download in de rechterkolom – is  het mogelijk om de broeikasgaseffecten te kwantificeren van transport en recycling van groene reststromen en het hergebruik van de producten die uit dat proces ontstaan. Enerzijds betreft het broeikasgasemissies die optreden in de recyclingketen en anderzijds gaat het om de emissiereducties die ontstaan wanneer producten zoals compost en biobrandstoffen fossiele grondstoffen of fossiele brandstoffen vervangen.

De rekentool is ontwikkeld door CE Delft waarbij de laatste inzichten uit wetenschappelijke literatuur en praktijkervaringen zijn verwerkt. Het is een Excel-model dat door iedereen is te gebruiken en vrij beschikbaar is. Bij de tool hoort een achtergronddocument, waarin de opbouw van de rekentool en de methodologische keuzes staan uitgelegd en onderbouwd.

Met behulp van de rekentool kan een bedrijf dat groene reststromen recyclet de CO2-footprint van zijn activiteiten berekenen. Deze informatie kan het bedrijf gebruiken voor interne en externe rapportages, bijvoorbeeld bij aanbestedingen of binnen de mogelijkheden van de CO2-prestatieladder.

CO2-certificaten

BVOR-leden kunnen CO2-certificaten uitgeven aan partijen die groene reststromen laten recyclen (‘ontdoeners’). De basis hiervoor is  een geverifieerde berekening met de CO2-rekentool groenafval. Een  hiertoe goedgekeurde onafhankelijke auditor, Normec QS in Bennekom, voert de verificatie uit. Op basis van die verificatieverklaring geeft de BVOR  de certificaten uit.

De eisen aan de verificatie en aan de auditor staan beschreven in het Verificatieprotocol CO2-berekening groenafvalrecycling. Hierin staat ook hoe de uitgifte van certificaten plaats vindt. Bij het verificatieprotocol hoort een ‘Checklist – ter voorbereiding van verificatieaudits CO2-rekentool groenafval’.

N.B. Naast de uitgebreide CO2-rekentool is ook een basisversie in concept beschikbaar. Deze is bedoeld voor gebruik in aanbestedingen. Aanbestedende diensten die hierin interesse hebben kunnen contact opnemen met het verenigingsbureau van de BVOR via info@bvor.nl

Downloads