Invasieve exoten

Certificaat ‘erkende verwerker invasieve exoten’

Het certificatieschema ‘erkende verwerker invasieve exoten’ richt zich op de gecontroleerde compostering van plantenresten afkomstig van invasieve exoten. Het schema stelt eisen aan de procescondities en de kwaliteitsborging in composteerbedrijven. Deze eisen zijn strenger dan de wettelijke eisen en garanderen dat plantenresten en zaden van invasieve exoten onschadelijk worden gemaakt. Dit voorkomt verdere verspreiding. De eisen in het schema zijn door de BVOR afgestemd met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en experts van Wageningen Universiteit. Een onafhankelijke certificeringsinstelling voert de audits uit bij de composteerbedrijven. De gecertificeerde bedrijven vindt u in het register hieronder.

Het certificaat komt tegemoet aan de toenemende behoefte van terreinbeheerders en andere ontdoeners van groenafval om plantenresten met (risico op) invasieve exoten op verantwoorde wijze onschadelijk te laten maken.

Wat zijn invasieve exoten?

Invasieve exoten zijn planten die van nature niet in Nederland voorkomen en zich door hun explosieve groei snel verspreiden in openbaar groen en in het landschap. Voorbeelden zijn de Japanse duizendknoop, de reuzenberenklauw en de grote waternavel. Ze verdringen andere plantensoorten en kunnen funderingen en dijklichamen aantasten.

De planten kunnen zich zo snel verspreiden omdat ze in grote hoeveelheden zaden aanmaken die lang kiemkrachtig blijven. Zelfs wanneer ze zijn gemaaid, blijven de zaden vaak actief waardoor deze kunnen uitgroeien tot nieuwe planten. Bij Japanse duizendknoop zijn het niet de zaden, maar juist de wortels die hardnekkig ondergronds verder groeien. Daarnaast groeien afgemaaide stengels weer uit tot volwaardige planten. Een ander groot verspreidingsrisico is het onderwerken van maaisels en het afvoeren van grond waar nog wortelresten in zitten. Op deze manier kunnen invasieve exoten zich relatief gemakkelijk elders vestigen.

Voor meer informatie zie ook het Landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen > en Kennisnetwerk invasieve exoten >

Er zijn standaard besteksteksten (RAW-teksten) beschikbaar voor maaien en grondwerken die aansluiten bij het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. In de teksten van RAW is nadrukkelijk opgenomen dat vrijgekomen maaisel overeenkomstig de eisen uit het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen afgevoerd dient te worden. Dat betekent dat het maaisel waar duizendknoopresten in voorkomen moet worden afgevoerd naar een erkende verwerker.

De opgestelde standaard besteksbepalingen kunnen vrij gebruikt worden bij onder andere aanbestedingen, opdrachtverlening voor groen- en wegonderhoud en de inrichting van de openbare ruimte. Link naar RAW-teksten >

 

Downloads