Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Innovaties

Innovaties – waarde creëren in de bio-based economie

Binnen de branche vinden tal van innovaties plaats gericht op het nog beter verwaarden van reststromen. Innovaties krijgen veelal vorm in de bekende 3.0 samenwerking tussen Ondernemingen, Onderzoeksinstellingen en de Overheid. In het Kenniscentrum zijn artikelen en rapporten over lopende innovatietrajecten te vinden. Een alternatief overzicht is te vinden op www.biobasedeconomy.nl.

De BVOR faciliteert haar leden bij het kennis nemen van innovatie en mogelijkheden voor samenwerking en (financiële) ondersteuning. Daarnaast participeert zij ook zelf in onderzoekstrajecten waarin praktische branche-/marktkennis is gevraagd (bijvoorbeeld in samenwerking met de Wageningse onderzoeksinstituten).

Duurzaam aanbesteden van groenafval

De BVOR houdt zich nadrukkelijk bezig met het innovatief, duurzaam aanbesteden van groenafval. In 2014 heeft zij de Handreiking Duurzaam Aanbesteden Groenafval gepubliceerd (zie rechterkolom). De Handreiking geeft aanbestedende diensten handvatten om beleidsambities met betrekking tot de bio-based/circulaire economie in gunningscriteria bij publieke aanbestedingen op te nemen.
In 2015 organiseert de BVOR verschillende voorlichtingsbijeenkomsten voor inkopers rond dit onderwerp.

CO2-rekentool

Hieraan gerelateerd is de ontwikkeling van de IVAM CO2-tool voor de opwerking van groenstromen. Uniek aan deze tool is dat deze niet alleen de CO2-effecten van energetisch hergebruik berekent (bijvoorbeeld verbranden van houtsnippers), maar ook de CO2-effecten van materiaalhergebruik kwantificeert (bijvoorbeeld van compostproducten). Daarnaast biedt de tool de mogelijkheid om de CO2-effecten van innovatieve, bio-based producten uit groene reststromen mee te nemen in de berekening. Meer over de CO2-tool.

Gerelateerde publicaties

Naar kenniscentrum