Innovaties

Innovaties

Binnen de branche vinden tal van innovaties plaats gericht op het nog beter verwaarden van reststromen. De BVOR faciliteert haar leden bij het kennis nemen van innovatie en mogelijkheden voor samenwerking en (financiële) ondersteuning. Daarnaast participeert zij ook zelf in onderzoekstrajecten waarin praktische branche-/marktkennis is gevraagd, bijvoorbeeld in samenwerking met de Wageningse onderzoeksinstituten.

Duurzaam aanbesteden van groenafval

De BVOR heeft de handreiking ‘innovatief aanbesteden van groenafval en gras’ uitgegeven. Hiermee wil ze aanbestedende diensten handvatten geven om groenafval en deelstromen daaruit op innovatieve wijze aan te besteden. Het uiteindelijke doel is dat dit leidt tot een meer duurzame verwerking van groenafval. Het kan daarbij gaan om integraal groenafval of om deelstromen uit groenafval, bijvoorbeeld bermgras. De Handreiking geeft aanbestedende diensten handvatten om beleidsambities met betrekking tot de bio-based/circulaire economie in gunningscriteria bij publieke aanbestedingen op te nemen.
Lees meer >