Classificering bodemverbeteraars

Binnen de PPS Beter Bodembeheer hebben WUR Open Teelten en NMI in opdracht van BVOR en VA een deskstudie uitgevoerd waarin is nagegaan welke criteria geschikt zijn voor de classificatie van organische bodemverbeteraars. Hierbij is gekeken naar gehalten EOS, de verhouding tussen EOS en een aantal Nfracties en de verhouding tussen EOS en P2O5.

De onderzoekers bevelen aan om naast het gehalte effectieve organische stof (EOS) en N-totaal ook fosfaat als criterium mee te nemen. Door dit te doen kan meer ruimte worden gecreëerd voor de aanvoer van organische stof naar de bodem, terwijl tegelijkertijd de risico’s op uitspoeling van nutriënten worden beheerst. Dit is essentieel binnen de Kringlooplandbouw-visie en de ambitie van Minister Schouten om in 2030 alle landbouwbodems duurzaam beheerd te laten zijn. De studie is door de BVOR ingebracht in het nu lopende proces voor de herijking van het meststoffenbeleid.

 

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.