Kleinschalige verwerkingsmethoden gft en swill – wel of niet toegevoegde waarde?

Het bureau LeAF heeft in opdracht van Rijkswaterstaat onderzoek gedaan naar kleinschalige verwerkingsmethoden voor gft en swill: wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden binnen  huidig beleid en regelgeving? Er worden steeds meer initiatieven ontplooid om gft en swill om te zetten van afval in een meststof.
Het is aan het bevoegd gezag om een goede afweging te maken voordat toestemming en/of een vergunning wordt verleend om lokaal afval te verwerken en het product op de bodem te brengen. Als vervolg op dit rapport komt nog een document waarmee een informatieve basis gelegd wordt voor de beoordeling van dit soort initiatieven.

De onderzoekers vergelijken in dit rapport de methoden met de eisen die aan compost gesteld worden, het enige product dat momenteel kan voldoen aan alle wettelijke eisen voor veilige verwerking voor milieu en voor toepassing op de bodem. Evaluerend blijkt dat een aantal kleinschalige verwerkingsmethoden en/of hun producten niet voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. Het alsnog composteren van de producten die niet voldoen aan de eisen is een mogelijkheid om deze toch nog in de kringloop te kunnen brengen.

Een van de onderzochte methoden is die van de productie van bokashi. De onderzoekers constateren dat het proces niet afdoende is om te kunnen spreken van een gehygiëniseerd product. ‘Onderzoek naar pathogenen in levensmiddelen zoals yoghurt en gefermenteerde groenten laat zien dat bijvoorbeeld Salmonella en Listeria dit soort omstandigheden overleven.’
Volgens het rapport wordt vaak gesproken over ‘bokashi-compostering’. Fermentatie is echter een anaeroob proces en de producten van bokashi zijn niet stabiel. Het vaste product is dus geen compost, maar gefermenteerd organisch afval. In het product zijn verschillende toegevoegde resten nog herkenbaar.
Verder schrijven de onderzoekers dat de beschikbare informatie in de professionele en wetenschappelijke literatuur niet eenduidig is over de effecten van bokashi op het stimuleren van bodemleven en bodemvruchtbaarheid. Ook over het effect op de onkruid- en ziektewerendheid worden tegenstrijdige effecten gerapporteerd.

Download:

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.