Meer aandacht voor organische stof

‘Organische stof moet grotere rol krijgen in landbouw’, staat in een advies van de Technische Commissie Bodem (TCB)  aan de ministers van Infrastructuur en Milieu, en Economische Zaken over de toestand van organische stof in Nederlandse landbouwbodems. Zij stelt dat de kwaliteit van organische stof ten onrechte nauwelijks een rol speelt bij de bemesting van landbouwgrond. Gezien de omvang van het Nederlandse landbouwareaal beveelt de TCB aan om meer nadruk te leggen op organisch stofbeheer voor andere ecosysteemdiensten dan bodemvruchtbaarheid. Dit houdt in meer focus op behoud van kwaliteit en voorraad van organische stof, op veroudering van humus en op relatief nutriëntenarme aanvoer van organische stof. Daarnaast adviseert de TCB dat naast het voeden van het gewas ook het onderhoud van de voorraad organische stof (humus) een rol zou moeten spelen bij de keuze van meststoffen en de omgang met gewasresten. ‘Langzame’ meststoffen hebben hierbij de voorkeur boven ‘snelle’ meststoffen.

Dit advies van de TCB onderstreept het belang van compost voor de bodem, wat de BVOR van harte ondersteunt. Compost heeft een hoog gehalte organische stof, die langjarig beschikbaar is voor de bodem, met tegelijkertijd een lage bemestende waarde. de boodschap die de BVOR uitdraagt, namelijk het belang van (effectieve) organische stof voor de bodem. Compost heeft een hoog gehalte organische stof, met tegelijkertijd een lage bemestende waarde.

Download Adviesrapport ‘Toestand en dynamiek van organische stof in Nederlandse landbouwbodems’ (TCB)

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.