Overgangsregeling fosfaattoestand

Vanaf 1 januari 2021 wordt de fosfaattoestand van grasland en bouwland gebaseerd op twee indicatoren: het P-AL getal (de totale hoeveelheid fosfaat in de bodem) en het P-CaCl2, oftewel PAE getal (de hoeveelheid fosfaat die beschikbaar is voor de plant). Tot 2021 was dat één indicator: voor grasland het P-AL getal en voor bouwland het Pw-getal.

Het gevolg van deze aanpassing is dat voor een deel van de akkerbouwbedrijven de fosfaattoestand in een andere klasse komt dan voorheen. Omdat de fosfaattoestand van een perceel bepaalt hoeveel fosfaat mag worden bemest via de fosfaatgebruiksnormen, verandert ook de plaatsingsruimte. Sommige bedrijven krijgen iets meer ruimte, andere bedrijven veel minder.

Met name voor akkerbouwbedrijven op zeeklei pakt de aanpassing van de norm ongunstig uit. De percelen daar kenmerken zich veelal door een hoog PAL-getal (hoge bodemvoorraad) fosfaat in combinatie met een laag P-PAE getal (lage plantbeschikbaarheid van fosfaat). Omdat beide parameters in de nieuwe norm meetellen komen deze bedrijven uit op een lagere fosfaatgebruiksnorm. Dit beperkt de mogelijkheden voor de toepassing van organische bodemverbeteraars, zoals compost.

Dit is ongewenst omdat juist op zeeklei behoefte is aan meer en betere organische stof. Samen met andere organisaties, zoals LTO, heeft de BVOR zich bij het Ministerie van LNV en bij de politiek hard gemaakt voor het aanpassen van de (bepaling van de) fosfaatnorm. Van belang zijn fosfaatnormen die de risico’s op overbemesting voorkomen, maar daarnaast ook de mogelijkheid geven tot duurzaam bodembeheer met voldoende aanvoer van organische stof.

Het ministerie komt nu met een overgangsregeling. De overgangsregeling houdt in dat grondmonsters die in 2021 zouden vervallen ook dit jaar nog gebruikt mogen worden. Heel concreet betekent het dat analyserapporten met een datum van monstername gelegen tussen 15 mei 2016 en 15 mei 2017 geldig zijn verklaard tot vijf jaar na de datum van monstername. Hiermee kunnen deze ook nog gebruikt worden in 2021.

Gedetailleerde uitleg vindt u op de website van RVO.

Foto: “Countryside Sunset” by blavandmaster is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

 

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.