Realisatieplan kringlooplandbouw

De BVOR vindt het Realisatieplan kringlooplandbouw ambitieus, maar nog weinig concreet over meststoffenregels. Op 17 juni jl. presenteerde minister Schouten haar Realisatieplan Visie LNV ‘Op weg met nieuw perspectief’. Dit plan concretiseert doelen, beleidsinzet en randvoorwaarden om te komen tot kringlooplandbouw. Het plan is een verdere invulling van de visie ‘Waardevol en verbonden’, die in september 2018 verscheen.

Net als eerdere beleidsdocumenten benadrukt het Realisatieplan dat een gezonde bodem en duurzaam bodembeheer de basis vormen van een systeem van kringlooplandbouw. Het plan geeft aan dat beleidsimpulsen voor duurzaam bodembeheer zullen worden gezocht in onder meer het nieuwe GLB, de herziening van het pachtbeleid en bij de herbezinning van het mestbeleid.
De BVOR onderschrijft het belang van deze beleidsvoornemens, en dringt aan op urgentie bij met name het herzien van de meststoffenregels. Zolang de meststoffenregels zich primair richten op beheersing van risico’s van uitspoeling van nutriënten en niet meer ruimte geven voor de toepassing van organische stof, zal het heel moeilijk zijn om duurzaam beheer van landbouwbodems te realiseren. Een fundamentele herziening van de meststoffenregels zou wat de BVOR betreft plaats moeten vinden bij de voorbereiding van het 7de Actieprogramma nitraatrichtlijn (2020), met implementatie in de daaropvolgende jaren.

Concrete aanbevelingen voor de herziening van het meststoffenbeleid zijn al gedaan in een recente studie van WUR Open Teelten en NMI, uitgevoerd binnen de PPS Beter Bodembeheer. In deze studie is nagegaan welke criteria geschikt zijn voor de classificatie van organische bodemverbeteraars. De onderzoekers bevelen aan om naast het gehalte effectieve organische stof (EOS) en N-totaal ook fosfaat als criterium mee te nemen bij het definiëren van organische bodemverbeteraars. Door dit te doen kan meer ruimte worden gecreëerd voor de aanvoer van organische stof naar de bodem, terwijl tegelijkertijd de risico’s op uitspoeling van nutriënten worden beheerst.


Het ‘Realisatieplan Visie LNV – Op weg met nieuw perspectief’ >

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.