Carbon sequestration through agricultrual practices – onderzoeksrapport Wageningen UR, Louis Bolk Instituut

Uit een internationale literatuurstudie van Slim Landgebruik blijkt dat de maatregelen waarvan is vastgesteld dat ze de meeste koolstof vastleggen in minerale landbouwbodems zijn: toepassing compost, meer permanent grasland, leeftijd grasland verhogen en vaste mest.

Binnen Slim Landgebruik worden 13 kansrijke landbouwkundige maatregelen om koolstof vast te leggen onderzocht met behulp van lange termijn experimenten (LTE's) en modelberekeningen. Dit heeft geleid tot voorlopige resultaten over de effectiviteit van de maatregelen en de CO2 Bodem Tabel 2022 (Slier et al., 2022). Toch blijven er onzekerheden bestaan over de effectiviteit van de verschillende maatregelen wat betreft koolstofvastlegging door het beperkte aantal LTE’s binnen Slim Landgebruik.

Een literatuuronderzoek is uitgevoerd om bij te dragen aan het begrip en de validatie van de 13 maatregelen om koolstof vast te leggen zoals deze worden onderzocht binnen Slim Landgebruik, aangezien niet alle maatregelen binnen Slim Landgebruik worden onderzocht door middel van LTE’s. Voor deze literatuurstudie is op mondiale schaal gezocht naar meta-analyses en op lokale schaal gezocht naar wetenschappelijke publicaties van veldexperimenten op locaties met een vergelijkbaar klimaat als Nederland waar vergelijkbaar agrarisch beheer wordt toegepast.

Uit de internationale literatuur blijkt dat er grote verschillen zijn in de potentie van de maatregelen om koolstof vast te leggen in de bodem en dat het eveneens verschilt in welke mate de effectiviteit van maatregelen op koolstofvastlegging onderbouwd zijn met onderzoek. De maatregelen waarvan werd vastgesteld dat ze de meeste koolstof vastleggen waren:
• Compost (0.62 - 2.1 ton C/ha/jaar)
• Meer permanent grasland (0.5 - 1.1 ton C/ha/jaar)
• Leeftijd grasland verhogen (0 - 1.8 ton C/ha/jaar)
• Vaste mest (0.15 – 1.00 ton C/ha/jaar)

Dit onderzoek is uitgevoerd door de Wageningen UR, Louis Bolk Instituut en gesubsidieerd door het ministerie van LNV in het kader van het programma Slim Landgebruik.

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.