Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Classificatie organische stofrijke meststoffen – rapport en samenvatting WUR Open Teelten en NMI

Geplaatst op 18 juni 2019

Binnen de PPS Beter Bodembeheer hebben WUR Open Teelten en NMI in opdracht van BVOR en VA een deskstudie uitgevoerd waarin is nagegaan welke criteria geschikt zijn voor de classificatie van organische bodemverbeteraars. Hierbij is gekeken naar gehalten EOS, de verhouding tussen EOS en een aantal Nfracties en de verhouding tussen EOS en P2O5.

De onderzoekers bevelen aan om naast het gehalte effectieve organische stof (EOS) en N-totaal ook fosfaat als criterium mee te nemen. Door dit te doen kan meer ruimte worden gecreëerd voor de aanvoer van organische stof naar de bodem, terwijl tegelijkertijd de risico’s op uitspoeling van nutriënten worden beheerst. Dit is essentieel binnen de Kringlooplandbouw-visie en de ambitie van Minister Schouten om in 2030 alle landbouwbodems duurzaam beheerd te laten zijn. De studie is door de BVOR ingebracht in het nu lopende proces voor de herijking van het meststoffenbeleid.


Pictogram  Download Classificatie organische stofrijke meststoffen - rapport en samenvatting WUR Open Teelten en NMI

banners