Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en bodemkwaliteit – onderzoeksrapport WUR

Geplaatst op 22 februari 2021

Het onderzoeksrapport 'Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en bodemkwaliteit'  van de WUR beschrijft de brede effecten van bodemmaatregelen voor een duurzaam bodembeheer. Hiervoor zijn de maatregelen uit de systeemproeven van de Publiek Private Samenwerking (PPS) Beter Bodembeheer eerst kwalitatief en vervolgens deels kwantitatief geanalyseerd met toepassing van een ontwikkeld framework. Het framework dat ontwikkeld is richt zicht op de volgende drie facetten van bodembeheer en maatregelen:

  1. bodemkwaliteitsaspecten: organische stof, fysische-, chemische- en biologischebodemkwaliteit, grotendeels afgeleid uit de Bodemindicatoren voor Landbouwgronden Nederland (BLN-indicatorset);
  2. bodemfuncties: productiviteit, waterregulatie- en zuivering, recycling van nutriënten, koolstofvastlegging, habitat voor biodiversiteit (volgens de Landmark-systematiek);
  3. toepasbaarheidsaspecten van maatregelen: benodigde kennis en kunde, bedrijfsresultaat en arbeid, machine vereisten, toepasbaar en geschikt areaal.

Doel van dit onderzoek is om een compleet beeld te krijgen van hoe maatregelen bijdragen aan duurzaam bodembeheer en hoe er van uit dit beeld boodschappen en adviezen voor de praktijk opgesteld kunnen worden.

De kwantitatieve verdieping is uitgevoerd voor bodemfuncties en toepasbaarheidsaspecten door onder andere organische stofaanvoer met de focus op aanvoer van compost.  Er zijn positieve effecten op productiviteit en koolstofvastlegging op beide grondsoorten. Het aanvoeren van extra organische stof, via compost, is een goed toepasbare maatregel behalve dat het kosten met zich mee brengt en de beschikbaarheid van goede kwaliteit compost gering is. Tevens zijn er wettelijke normen rondom het toepassen van organische stof.


Icon  Download Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en bodemkwaliteit - onderzoeksrapport WUR

banners