Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Houtassen in compost – rapport NMI

Geplaatst op 4 oktober 2018

Geplaatst op:4 oktober 2018

NMI heeft een rapport gepubliceerd in opdracht van RVO over 'Hergebruiksmogelijkheden houtstof als meststof: toepassingsmogelijkheden.

Houtassen kunnen mogelijk toegevoegd worden aan compost. Op die manier blijven de aanwezige nutriƫnten behouden in de biologische kringloop. Deze conclusie komt uit een verkenning van het NMI in opdracht van RVO naar de wijze waarop houtassen gebruikt zouden kunnen worden als meststof in de land-of bosbouw.

De hoeveelheid houtassen die beschikbaar komen uit biomassa energiecentrales neemt toe. De Nederlandse regelgeving staat hergebruik van houtas in de biologische kringloop op dit moment niet toe. Bij de komende herziening van de EG-meststoffenverordening wordt voorzien in de opname van assen als bestanddeel voor EG-meststoffen. Toetsing van de samenstelling van houtassen aan de Europese criteria laat zien dat slechts een beperkt deel van de houtassen kan worden toegepast in EG-meststoffen.

In Duitsland en Oostenrijk zijn inmiddels ervaringen opgedaan met een verwerkingsroute waarbij houtassen aan compost worden toegevoegd. De kwaliteit van de houtassen moet daarbij wel geborgd zijn. Deze route biedt dan ook vooral perspectief voor de houtassen die afkomstig zijn van verbranding van reststromen uit bos en natuur- en landschapsbeheer.
Voor de grotere biomassaverbrandingsinstallaties die stoken met gebruikt hout (A en B kwaliteit) ligt een voortzetting van de huidige afzetroutes of mogelijk export van houtassen voor de hand. Voor de kleinere verbrandingsinstallatie die stoken op lokaal geoogst vers hout zou een toepassing van houtas binnen de kleine kringloop passen in de beleidsdoelstelling om nuttige toepassing van reststromen te stimuleren en kringlopen zoveel mogelijk lokaal te sluiten.

Bron: NMIbanners

 

ledeninlog